/ IHRightsهمسایه میرود و هلش میدهد. پسر همسایه هم دچار خونریزی مغزی شده بود و فوت می‌کند». https://t.co/DZWKsFnqCq07 اوت

با تسبیح شریعت طناب دار می‌بافند

12 اوت 18
با تسبیح شریعت طناب دار می‌بافند
این طرح را سولماز اسماعیل‌زالی برای انتشار در اختیار سازمان حقوق بشر ایران گذاشته است.