/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا درآمد. https://t.co/khp4ImqzpP26 Oct
246

TOTAL EXECUTIONS
2021

1

JUVENILE EXECUTIONS
2021

9

WOMEN EXECUTIONS
2021

6321

TOTAL EXECUTIONS
Since 2010

64

JUVENILE EXECUTIONS
Since 2010

164

WOMEN EXECUTIONS
Since 2010