/ IHRightsدو زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (#اعدام ) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند و شش زندانی… https://t.co/Pp9hM42ab113 Feb