/ IHRightsحکم یک زندانی به نام جعفر فیروزخانی که با اتهام قتل عمد به #اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بود، هفته گذشته در زندان مرک… https://t.co/njl4Q6a7qW21 May