/ IHRightsحکم یک زندانی کرد که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #زاهدان به اجرا درآمد… https://t.co/8jDSx8Zsa330 مه

شماره ۱۹۵ مجله حقوق ما؛ قتل و مجازات آن در قوانین ایران

15 مه