/ IHRightsهمسایه میرود و هلش میدهد. پسر همسایه هم دچار خونریزی مغزی شده بود و فوت می‌کند». https://t.co/DZWKsFnqCq07 Aug

The Supreme Leader's Cane

8 Dec 18
The Supreme Leader's Cane
Cartoon: Behnam Mohammadi